×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları I (3 0 3) AKTS: 5

Ders içeriği; Halkla İlişkiler alanının kapsadığı konuları, halkla ilişkiler ve ilgili  disiplinler arasındaki çalışmaları, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, halkla ilişkilere dair teorileri, literatür ve halkla ilişkilere ait temel yaklaşımları kapsamaktadır.

HİR 103 Sosyal Bilimlerde  Araştırma Yöntemleri (3 0 3) AKTS: 5

Dersin amacı, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemlerini, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini, veri toplama, veri analizi, iletişim-Pazar ve kamuoyu araştırmalarının kapsamı, uygulanma teknikleri, hedef kitle – araştırma yöntemi ilişkisi ve araştırma literatürü üzerine temel bilgileri aktarmaktır. Ders aynı zamanda reklam ve halkla ilişkiler alanlarındaki araştırma yöntemlerinin inceleneceği “reklam ve pazarlamada araştırma” dersinin de hazırlığını oluşturmaktadır.

HİR 107 Sosyal Psikoloji (3 0 3) AKTS: 5

Dersin amacı; Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek, sosyal psikolojinin halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarındaki önemini örnekler üzerinden incelemektir.

HİR 111 Reklamcılığa Giriş (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders, öğrencileri reklamcılıkla ilgili temel kavram ve terimlerle tanıştırmayı, reklam iletişim süreci, değişik reklam biçimleri, reklamcılıkta medya kullanımı, dijital ortamda reklamcılık, reklam üretimi ve reklamcılık mesleğiyle hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 HİR 113 Görüntü Teknik Temelleri (2 0 2) AKTS: 3

Ders kapsamında, görüntü kavramı disiplerarası bir boyutta incelenmekte, görüntüyü kayıt alma biçimleri ve anlam inşası arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Söz konusu ana eksen doğrultusunda görüntünün teknik tarihinden görüntüyü kayıt altına almaya yarayan cihazların (kamera, fotoğraf makinesi vb.) kullanımına değin geniş bir konu yelpazesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HİR 102 Pazarlama İletişimi (3 0 3) AKTS: 5

Dersin ana öğrenim başlıkları; Pazarlama kavramı, içeriği, halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleriyle ilişkisi, bir iletişim metodu olarak kullanılması, bütünleşik pazarlama anlayışının temel dayanakları, günümüzde uygulanan alternatif pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi ve sektörel örneklerdir.

 HİR 104 Medya ve Kültür Sosyolojisi (3 0 3) AKTS: 3

Bireyin yetişmesinde ve toplumsallaşmasında etkili olan medya söylemleri ve toplumsal kültür kavramı üzerinden işlenecek olan ders, genel çerçevede medya-kültür-toplum-birey doğrusallığını, özel çerçevede ise bireyin satın alma davranışlarını, toplumsal rızayı, tüketim eğilimlerini, mesaj-ikna ilişkisini kapsamaktadır.

HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları II (3 0 3) AKTS: 5

Bu dersin içeriğini, halkla İlişkilerin uygulama alanları, bu alanlara yönelik stratejilerin oluşturulması, halkla ilişkiler yönetim süreci, planlama, raporlama, itibar yönetimi, kriz yönetimi, politik halkla ilişkiler, stratejik iletişim yönetimi başlıkları oluşturmaktadır.  

HİR 112 Senaryo (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders kapsamında senaryonun temel kuralları, bileşenleri ve yazım teknikleri ele alınacak; gündelik hayattan bir momentin ya da tarihsel bir söylencenin hangi usüllerle bir anlatıya dönüştürülebileceği tartışılacaktır. 

 HİR 114 Reklam Tasarımı (3 0 3) AKTS: 5

Reklam-satın alma davranışı sürecinin temel sağlayıcısı olan reklam görsellerinin hazırlanması, yaratıcı sürecin planlanması, görsel-metin ilişkisi, tasarım-mecra ilişkisi, renk, tipografi, düzenleme tekniklerinin öğrenilmesi, tasarım-algı-ikna ilişkisinin önemi, tasarım sunum teknikleri dersin temel kazanımlarıdır.

HİR 205 Siyasal İletişim (3 0 3) AKTS: 5

Dersin temel başlıkları; siyasal kampanyalar, siyasal içerikli mesaj yönetimi, seçim kampanyaları, söylem analizi, kampanya yönetim stratejileri, kamuoyu araştırmalarıdır. Derste ayrıca, Türkiye’den ve dünyadan seçilen örneklerle siyasal kampanya süreçleri incelenecek ve karşılaştırmalı olarak söylem-aday-parti-strateji-uygulama teknikleri ele alınacaktır.

HİR 207 Medya Planlaması (3 0 3) AKTS: 6

Reklam, pazarlama, halkla ilişkiler faaliyetlerinin tüketici-müşteri-hedef kitle ile karşılaşma yeri olan iletişim ortamlarının hangi kriterlere göre planlanacağının belirlenmesi amaca yönelik faaliyetleri doğrudan etkiler. Dersin amacı; iletişim mecralarına uygun tasarım, söylem, zamanlama, bütçe yönetimi v.b. stratejilerin nasıl oluşturulacağına yönelik bilgi ve uygulama yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

HİR 209 İletişim Kuramları (3 0 3) AKTS: 5

Kitle iletişim alanına yönelik var olan kuramların temel varsayımlarının incelendiği bu derste, kitle iletişim kuramları kültürel ve tarihsel bağlamda ele alınarak tartışılmaktadır.

 HİR 211 Sinematografi (3 0 3) AKTS: 5

Bu dersin içeriğini sinematografinin temel kavramlarının, söz konusu kavramların birbirleri ilişkilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ders haftaları süresince açı, çerçeve, eğretilemeler yoluyla anlam yaratma, kurgu, mizansen, sahne, sekans vb. temel unsurlar üzerinde durulmakta; örnek filmler incelenip, uygulamalar yapılmaktadır.

HİR 204 Halkla İlişkiler ve Reklamda Sosyal Medya Kullanımı (3 0 3) AKTS: 6

Ders kapsamında sosyal medyanın özellikleri, platformları ve reklam ve halkla ilişkiler alanlarında oluşturduğu yenilikler açıklanmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın gelişimi sonucunda oluşan halkla ilişkiler 2.0 alanında kampanya, kriz, itibar ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, Google Adwords gibi çevrimiçi reklam türleri ve sosyal medyada etkili reklam yönetimi hakkında bilgiler aktarılmaktadır

HİR 206 Küresel Pazarlama (3 0 3) AKTS: 6

Uluslararası markaların rekabet politikaları, yerelleşme, uluslararası marka olabilme süreç ve koşulları, küresel pazarlamayı hızlandıran ve sınırlayan etkenler, uluslararası ticaret politikalarının etkisi, küresel hedef kitle algısı, küresel medya, küresel pazarlamanın uygulama örnekleri dersin temel çalışma konularıdır.

HİR 208 İletişim Hukuku ve Etik (3 0 3) AKTS: 5

İletişim ortamları ve etik kurallar temelinde, iletişimin hukuksal dayanakları, kurallar, kanunlar, uygulamalar ve yaptırımlar. Türkiye’de ve dünyada iletişim hukukunun işleyiş prensipleri, medya ve etik ilişkisi dersin temel konularıdır.

HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (3 0 3) AKTS: 5

Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin başarısı, belirlenen hedef kitle üzerindeki algı ve ikna etkisine dayanır. Bu dersin amacı; hedef kitle analizinin yapılma yöntemleri, ikna psikolojisi, hedef kitlenin sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesi, satın alma davranışlarını etkileyen ve sınırlayan faktörler, tutundurma stratejileri ve potansiyel tüketici profilinin oluşturulmasına yönelik teorik ve pratik yeterliliğin kazandırılmasıdır.

HİR 212 Kurgu(3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında, kurgunun temel bileşenleri tarihsel süreç içerisinde yaşanılan değişimler takip edilerek incelenmekte; amaca yönelik seçilen filmlerin kurgu yapısı üzerine tartışmalar yapılmaktadır. Kurgu programlarının temel mantığı öğretilmekte ve çeşitli kurgu programlarıyla kurguya yönelik kavramsal bilginin uygulamaya transferi sağlanmaktadır. 

HİR 214 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3 0 3) AKTS: 5

Tarihsel kökenleri temel alınarak Türkiye’nin toplumsal yapısının oluşumu, etkileyen koşullar, değişim dönemlerini etkileyen kırılma noktaları, toplumsal yapısı oluşturan unsurların genelden özele gidilerek incelenmesi, Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerine oluşturulmuş literatürün öğrenilmesi ve örnekler seçilerek yapılacak okumalar üzerinden tartışılması dersin içeriğini oluşturur.

HİR 301 Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk (3 0 3) AKTS: 5

Bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri kapsamında günümüzün önemli çalışma alanlarından olan sosyal sorumluluk kavramı, sosyal sorumluluk politikalarının oluşturulması, süreç takibi, iletişim ortamları, halkla ilişkiler faaliyetlerine etkisi, sosyal sorumluluk kampanyalarının uygulama örnekleri, yönetim kuralları dersin temel çalışma başlıklarıdır.

HİR 303 Halkla İlişkiler Politikaları (3 0 3) AKTS: 6

Halkla ilişkilerin faaliyet gösterdiği alanlar, politika üretim süreci, yaratıcı strateji, reaktif ve proaktif iletişim stratejisi oluşturma, süreç yönetimi, değerlendirme ve raporlama teknikleri, politik halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde kuramsal yaklaşımlar ve modeller dersin ana  çerçevesini oluşturur.

HİR 305 Stratejik Marka Çözümleri (3 0 3) AKTS: 6

Sektörlere göre marka yönetim stratejileri, rekabet politikaları, ulusal ve uluslararası marka olma koşulları, hedef kitle ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, marka-hedef kitle ilişki sürecinin yönetilmesi, markaya yönelik müşteri memnuniyetinin oluşturulması, istikrarlı büyüme, marka-mecra yönetimi, markaya yönelik mesaj stratejisi dersin konu başlıklarıdır.

HİR 307 Reklam Yazarlığı (3 0 3) AKTS: 5

Yaratıcı yazarlık temelinde işlenecek derste, yaratıcı iletişim stratejinin nasıl oluşturulduğu, bu stratejinin ürün-marka-mecra ilişkisi bağlamında nasıl mesaj haline getirileceği, metin yazma teknikleri, reklam türleri, reklam türlerine özel geliştirilen mesaj içerikleri, slogan, mesaj, spot, basın bülteni yazım uygulamaları ele alınacaktır.

HİR 302 Kriz İletişimi (3 0 3) AKTS: 6

Halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinde süreç içinde karşılaşılan ve/veya karşılaşılacak olan sorunlara yönelik stratejilerin geliştirilmesi, reaktif ve proaktif önlemler, kriz dönemlerinde medya yönetimi, organizasyon kuralları, kurum içi ve/veya kurum dışı iletişim ortamlarının yönetimi, sosyal paydaşlara yönelik stratejiler oluşturulması, bilgilendirme ve yönetim materyallerinin belirlenmesi, kurum kimliğinin korunması bu dersin temel başlıklarıdır.

HİR 304 İmaj Yönetimi (3 0 3) AKTS: 6

Kişi imajını oluşturan etmenler bağlamında etkili iletişim, beden dili, özgüven, özsaygı, karizma, giyim-kuşam, renkler, statü göstergeleri, siyasal iletişimde imaj, toplumsal ve bireysel algı yönetimi, medya ilişkilerinin yönetimi, basın bülteni yazımı, süreç takibi, yönetim organizasyonu, görevlendirmeler ve iş tanımları dersin temel öğrenim konularıdır.

HİR 306 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi (3 0 3) AKTS: 5

Dersin amacı; içerik oluşturma, sosyal medya söyleminin belirlenmesi, görsel-söylem bütünlüğü, sosyal medya takipçilerinin iletişim yönetimi, metin yazarlığı, söylem politikaları, içerik analizleri, sosyal medya takibi, güncelleştirmeler, geri bildirimler konusunda yeterli mesleki bilgiyi kazandırmaktır.

HİR 308 İkna ve Sosyal Etki (3 0 3) AKTS: 5

Dersin amacı; ikna teknikleri, bu tekniklerin uygulanma koşulları, etki-tepki mekanizmasının işleyişi, ikna modelleri, süreç yönetimi, ikna politikalarının oluşturulması, halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin yöneldiği kitlenin analizi, ikna söylemlerinin oluşturulması, ikna ve yönetim süreçlerinin tutarlılığını sağlayacak koşullar, ikna-toplumsal rıza ilişkisi, sosyal etkinin avantaj ve dezavantajlarının yönetilmesine yönelik prensiplerin kavranması ve uygulama örnekleriyle desteklenmesidir.

HİR 401 Halkla İlişkiler Uygulamaları (3 0 3) AKTS: 5

Halkla İlişkiler teorileri, politikaları, stratejileri kapsamında gerçek marka ya da hizmete yönelik bir halkla ilişkiler kampanyası hazırlanması ve sunumu dersin temel konularıdır. Bu dersin amacı; mezuniyet projesine dair gerekli pratikleri kazandırmaktır.

HİR 403 Mezuniyet Projesi I (0 6 3) AKTS: 5

Bu dersin amacı; öğrencilerin, sektörler ya da markalar üzerinden belirlenecek gerçek kampanyalar oluşturması, sektör-akademi işbirliği doğrultusunda mesleki yeterliliğinin sağlanmasıdır.

HİR 402 Kamu Diplomasisi (3 0 3) AKTS: 5

Özellikle halkla ilişkiler mesleğinin çalışma alanlarından biri olan kamu kurumlarına dair stratejik iletişim yönetimi, Türkiye’de kamu diplomasisi, kamu diplomasisi ve ülke markası bağlantısı, stratejik planlamalar, diplomatik kurallar dersin ana başlıklardır.

HİR 404 Mezuniyet Projesi II (0 6 3) AKTS: 5

Bu dersin amacı sektörel işbirlikleri doğrultusunda gerçek marka ya da hizmete yönelik halkla ilişkiler ve reklam kampanyası oluşturmak, bireysel ve ekip çalışması uygulamalarını desteklemek, hazırlanan kampanya sunumlarına yönelik mesleki yeterlilik kazandırmaktır.

HİR 406 Reklamcılık Uygulamaları (3 0 3) AKTS: 5

Reklamcılık İlkeleri, İletişim Tasarımı, Reklam Yazarlığı , Reklam Kampanyaları Yönetimi, Pazarlama İletişimi dersleri kapsamında hazırlanacak reklam projelerinin tüm aşamaları ve sunumu dersin temel kazanımlarıdır.