×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HİR 314 Siyaset Sosyolojisi (3 0 3) AKTS: 5

Siyaset ve toplum ilişkisi, siyasal kültür incelemeleri, yerleşik güç ilişkileri, sosyal değişimler, yeni toplumsal hareketler gibi olgular dersin temel inceleme alanlarıdır. Siyaset kurum ve pratiğinin toplumsal boyutları, yöneten/yönetilen münasebetleri, iktidarın kaynağı ve sürdürme biçimleri, erkin meşrulaştırması, politik süreçte uzmanların/profesyonellerin rolü ders kapsamında tartışılacaktır.

HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma (3 0 3) AKTS: 5

Bu derste öğrencilere Türkçeyi nizami ve etkili konuşabilmeleri için gerekli temel bilgiler verilmekte; öğrencilerin gerek akademik, gerekse meslek hayatlarında kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Dil, ses, tonlama, vurgu, beden dili gibi konuşmayı etkili kılan faktörler ele alınmakta, bu faktörlerin doğru kullanımını sağlayan teknikler öğretilmektedir.

HİR 316 Spor İletişimi (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında spor ve iletişim ile ilgili temel tanım ve kavramlar, iletişim modellerinin sporda kullanımı, spor iletişimi türleri açıklanmaktadır. Spor dallarına yönelik artan ilgiyle gelişen spor endüstrisinin ekonomi ve siyaset kurumlarıyla ilişkisi incelenmektedir. Sporcuların, spor örgütlerinin, spor takımlarının ilgi ve itibar yönetiminde konvansiyonel medya ve yeni medyanın, iletişim tekniklerinin kullanımı spor pazarlaması perspektifiyle ele alınmaktadır.

HİR 317 Sunum Teknikleri (3 0 3) AKTS: 5

Dersin temel amacı öğrencilere etkili sunum yapmayı öğretmektir. Etkin bir sunum hazırlama aşamaları, sunumda kullanılacak araçların tanıtılması, etkin kullanma becerisine ilişkin bilgilerin aktarılması, sunum esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar (dil, ses, tonlama, vurgu, jest ve mimik gibi), zaman yönetimi bu ders kapsamında işlenecek temel konulardır.

HİR 318 Sanat İletişimi (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında sanat dallarının tarihsel gelişimi, sanatın toplum nezdindeki iletişim gücü, dönüştürücü etkisi değerlendirilmektedir. Ana akım ile eleştirel akımın sanat ve kültür üretimine yönelik kuramsal kavrayışları mukayeseli olarak irdelenmekte, sanat pazarlaması (art marketing) alanındaki gelişmelere odaklanılmakta, sanat yönetiminde hedef kitlelere ulaşmak için kullanılan yöntemler, alandaki yeni yönelişler ele alınmaktadır.

HİR 320 Sağlık İletişimi (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında sağlık iletişiminde kullanılan modeller üzerinde durulmakta, sağlık alanındaki iletişimin gerçekleşme düzeyleri ve buna uygun medya seçimine odaklanılmaktadır. Kamu sağlığı ile ilgili konularda bilgilendirme kampanyalarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ele alınırken, sağlık hizmetlerinin tanıtım ve pazarlaması, sağlık kuruluşlarının algı yönetimi gibi hususlarda etkili iletişim stratejilerinin oluşturulması örnek olay çalışmalarıyla birleştirilmektedir.

HİR 321 Kültürlerarası İletişim (3 0 3) AKTS: 5

Derste, kültür ve iletişim kavramları tanımlanmakta; kültürlerarası iletişimin başlıca teorileri ve inceleme metotları üzerinde durulmaktadır. Kültür ve iletişim arasındaki döngüsel ilişkiye dikkat çekilerek kültürlerarası iletişimin önündeki olası bariyerler vurgulanmakta, kuram ve kavramlar kümesine dayanarak etkin iletişim programlarının oluşturulması öğretilmektedir. Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası örnekler incelenmekte, kültürlerarası iletişimin gündelik hayatla olan ilişkisi analiz edilmektedir.

HİR 322 Sinema ve Medya Kültürü (3 0 3) AKTS: 5

Ders öğrencilerin sinema ve haber medyası alanındaki temel kavramları, teorileri, inceleme metotlarını öğrenmesine odaklanmaktadır. Sinema ve medya endüstrisinin gelişimi ele alınmakta, örnek film, haber/analiz seçkileri üzerinden yapılan kuramsal çözümlemeler, kültürel bağlam ve tarihsel dinamiklerle bütünleştirilmekte, konuyu aktarmada interdisipliner bir yaklaşım tercih edilmektedir.

HİR 323 Dijital Pazarlama (3 0 3) AKTS: 5

Dijital Pazarlama dersinde, dijital teknolojinin ve elektronik medyanın geleneksel pazarlamayı nasıl ve hangi biçimlerde dönüştürdüğü tartışılacak; bu yeni pazarlama biçiminin temel kavramları, stratejileri, araçları ve uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

HİR 413 Eğlence Endüstrisinde Halkla İlişkiler (3 0 3) AKTS: 5

Eğlence endüstrisi tarihsel gelişimine paralel olarak irdelenmekte, sektördeki aktörlerin yönetim modelleri ve iletişim faaliyetleri halkla ilişkiler perspektifinden ele alınmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de eğlence sektörünün hızlı büyümesinin dinamikleriyle, boş zaman kavramı arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek, halkla ilişkiler ve pazarlama stratejileri çerçevesinde bu gelişimin ortaya çıkardığı pazar potansiyelinin kullanımı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda eğlence pazarlaması ve türleri üzerinde durulmakta, normatif halkla ilişkiler faaliyetleri ile eğlence pazarlaması arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir.

HİR 414 Temel Fotoğrafçılık (3 0 3) AKTS: 5

Bu derste öğrencilere fotoğraf anlatısı ve onu okuma biçimleri; fotoğraf makinesi ve çalışma prensipleri hakkında genel bilgiler verilerek; öğrencilerin fotoğrafı teknik, estetik ve toplumsal açıdan tahlil edebilmeleri hedeflenmektedir. 

HİR 415 Kişilerarası İletişim (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında kişilerarası iletişim alanına ait temel teoriler, sınıflandırmalar ve kavramlar interdisipliner bir biçimde işlenmekte, alana ait araştırma bulguları incelenerek öğrencilerin kişisel tecrübeleriyle bütünleştirilmektedir. Kişiler arasında mikro düzeyde gerçekleşen iletişim süreçlerinin karakteristik özellikleri, kullanılan araçlar ve uygulanan stratejiler üzerinde durulmakta; kültür, medya vb. makro yapıların kişilerarası iletişim üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. 

HİR 416 Felsefe Kuramları (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında, çağdaş felsefenin temel kavramları ve felsefe tarihinde güçlü konumlar işgal eden kuramsal yaklaşımlar tartışılmaktadır. Bu bağlamda bilginin doğası, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, değer felsefesi ve ahlak kuramları gibi felsefenin temel ilgi alanları ele alınacaktır.

HİR 417 Türkiye Siyasi Tarihi (3 0 3) AKTS: 5

Dersin içeriğini, Türkiye siyasi tarihinde -Osmanlı Devleti’nden günümüze değin-  yaşanan köklü siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümler ve bunların Türkiye siyasetindeki yansımaları oluşturmaktadır. Ders kapsamında Türkiye’nin siyasi hayatında özgül ağırlığı olan her politik-tarihsel uğrak kendi bağlamı içerisinde tartışılacaktır. Bu bağlamda genel olarak Tanzimat dönemi, Cumhuriyet rejiminin tesisi, ulus inşası, çok partili siyasal düzen denemeleri, Türkiye’nin darbe geçmişi gibi meseleler ele alınacaktır.

HİR 418 Metin Yazarlığı (3 0 3) AKTS: 5

Dersin temel amacı öğrencilerin mecraya göre yazma tekniklerini öğrenmesi ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda dersin içeriğini etkili ileti oluşturma süreç ve teknikleri, haber yazma teknikleri, basın bülteni yazma, konvansiyonel ve dijital basın dosya içeriği hazırlama, rapor yazma gibi kurumsal yazım tekniklerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.

HİR 419 Çağdaş Sosyoloji Teorileri (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında sosyoloji alanının çağdaş dönemi içerisinde kategorize edilen egemen yaklaşımlar klasik dönemle mukayese edilerek tartışılmaktadır. Mevcut ampirik araştırmalar, teorik kavramsallaştırmalar ve tartışmalar ilgili kuramların temsilcileri nezdinde ele alınmakta; kurum, kültür, etkileşim, kimlik gibi toplumsal olgular ilgili teoriler aracılığıyla analiz edilmekte; güç, yönetim, toplumsal cinsiyet gibi temel sosyolojik problemler çerçevesinde irdelenmektedir.

HİR 420 Dünya Siyasi Tarihi (3 0 3) AKTS: 5

Dersin içeriğini, dünya siyasi tarihinde yaşanan köklü siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerin kronolojik bir izleğini çıkarma çabası oluşturmaktadır. Ders kapsamında her politik-tarihsel uğrak kendi bağlamı içerisinde tartışılmaktadtır. Bu çerçevede; sanayi devrimi, 1789 devrimi, Amerikan devrimi, emperyalist dönem ve Dünya Savaşları gibi temel hadiseler incelenecektir.

HİR 422 Görüntü Üretimi I (3 0 3) AKTS: 5

Ders kapsamında görüntünün teknik boyutu üzerinde durulmakta, söz konusu teknik görüntüyü elde edebilmek için lüzumlu olan teknik cihazların kullanımı öğretilmektedir. Söz konusu cihazlardan bilhassa kamera ve fotoğraf makinesinin çalışma prensipleri ve teknik özellikleri detaylı bir şekilde öğrenciye aktarılmaktadır.

HİR 424 Görüntü Üretimi II (3 0 3) AKTS: 5

Bu dersin kapsamı, görüntü üretiminin temel kavramlarından biri olan  kurguya ilişkin teorik bir eğitim ile Adobe Premiere ve Grass Valley Edius kurgu programlarının öğretildiği pratiğe ilişkin uygulamaların bir bileşiminden oluşmaktadır. 

HİR 426 Reklam Üretim Süreçleri (3 0 3) AKTS: 5

Bu derste bir reklamın üretim sürecinin birimleri, reklamın etkisini tayin eden faktörler ve üretim süreçlerini açıklamaya çalışan kuram ve modeller disiplinler arası bir yaklaşım ve deneyim kazandırma yöntemleriyle ele alınmaktadır. Bu doğrultuda reklam türleri, medya tercihleri, reklam üretim sürecinin aktörleri ve bu aktörler arasındaki ilişkiler, hedef kitle, tüketici davranışları ve reklam stratejileri oluşturma süreci arasındaki yakın bağlantı, reklamcılıkla ilgili denetleyici kuruluşlar vb. unsurlar incelenmekte, üretim süreçlerine olan etkileri güncel örnekler üzerinden tartışılmaktadır.